Voldoet mijn onderneming aan de verplichtingen?

Op 1 juli 2017 is de Arbowet van kracht geworden. En net als elke wetswijziging brengt ook deze nieuwe wet weer veranderingen met zich mee. Als werkgever hebt u met deze veranderingen te maken. In de praktijk merken wij dat veel werkgevers niet (geheel) op de hoogte zijn van de wijzigingen in de Arbowet, en daardoor niet (volledig) aan de Arbowet voldoen. Dat brengt risico’s met zich mee; de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft namelijk de bevoegdheid om sancties op te leggen als de regelgeving niet wordt nageleefd. Als ondernemer wilt u uiteraard zo min mogelijk risico lopen. Hoog tijd dus om na te gaan of uw onderneming aan de nieuwe Arbowet voldoet!

“Als ondernemer wilt u zo min mogelijk risico lopen”

Het basiscontract

Het basiscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een arbodienstverlener, waarin de minimumeisen op het gebied van arbozorg zijn opgenomen. Zo wordt vastgelegd welke taken de arbodienstverlener uitvoert en op welke wijze hij dat doet. Er moet bijvoorbeeld in staan hoe de toegang van een werknemer tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld en hoe een werknemer een second opinion kan aanvragen.

De grootste verandering in de nieuwe Arbowet is de verplichting voor werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Basiscontracten die vanaf 1 juli 2017 werden gesloten, moesten direct aan de regels in de nieuwe Arbowet voldoen. Werkgevers die op 1 juli 2017 al een contract met een arbodienstverlener hadden gesloten, kregen één jaar de tijd om de wijzigingen in de Arbowet in hun basiscontract door te voeren. Dit betekent dat alle basiscontracten nu aan de Arbowet moeten voldoen.

“Onder de Arbowet is iedere werkgever verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener”

De bedrijfsarts moet vrije toegang tot de werkvloer hebben

De tweede wijziging is dat een bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer moet hebben. Dat betekent dat de bedrijfsarts de werkplekken moet kunnen bezoeken, zodat hij goed inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden op de werkvloer en in de belasting in het werk. Hoe u als werkgever de vrije toegang tot de werkvloer aan de bedrijfsarts verleent, moet in het basiscontract zijn vastgelegd.

De werknemer moet een second opinion kunnen aanvragen

Een volgende wijziging is dat een werknemer, als hij aan het advies van de bedrijfsarts twijfelt, een second opinion moet kunnen aanvragen. De second opinion moet worden uitgevoerd door een bedrijfsarts die bij een andere arbodienst werkzaam is. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

“Een werknemer heeft recht op een second opinion. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever”

De werkgever moet de werknemer de mogelijkheid geven een bedrijfsarts te bezoeken

De vierde wijziging is dat een werkgever een werknemer de mogelijkheid moet geven, bijvoorbeeld door middel van een open spreekuur, om een bedrijfsarts te bezoeken als deze werknemer vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Deze mogelijkheid moet u als werkgever óók bieden als de werknemer nog geen klachten heeft of nog niet verzuimt. Het doel van een open spreekuur is juist om te voorkomen dat een werknemer klachten krijgt of gaat verzuimen.

Een grotere rol voor de bedrijfsarts
In de Arbowet is de rol van de bedrijfsarts stevig verankerd. Deze grotere rol is terug te vinden in:

  • de adviserende rol van de bedrijfsarts;
    De bedrijfsarts geeft advies over het toepassen van preventieve maatregelen, zodat de werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen werken. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.
  • de klachtenprocedure van de bedrijfsarts;
    Elke bedrijfsarts is verplicht om een klachtenprocedure te hebben. Dat geldt dus ook voor bedrijfsartsen die niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst. Met een klachtenprocedure wordt een werknemer in de gelegenheid gesteld om een klacht over de bedrijfsarts in te dienen. De klachtenprocedure moet een duidelijke omschrijving bevatten van hoe en waar een werknemer zijn klacht kan indienen.
  • de mogelijkheid om beroepsziekten te kunnen melden.
    Bovendien moet een bedrijfsarts op grond van het basiscontract de tijd krijgen om beroepsziekten te kunnen onderzoeken en te kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Ook een grotere rol voor de preventiemedewerker

Niet alleen de rol van de bedrijfsarts, maar ook die van de preventiemedewerker is groter geworden. Maar wat is eigenlijk een preventiemedewerker? Een preventiemedewerker wordt door de werkgever aangesteld en helpt de werkgever op het gebied van preventie en bescherming. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker.

Is zo’n preventiemedewerker verplicht?
Ja, een preventiemedewerker is verplicht. Maar als een onderneming maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en hulpmiddelen.

“Een werkgever is verplicht een preventiemedewerker te hebben”

Mijn onderneming heeft meer dan 25 werknemers: hoe stel ik een preventiemedewerker aan?
Als werkgever moet u met de medewerkers afstemmen wie preventiemedewerker wordt.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten vervolgens schriftelijk worden vastgelegd.

Tot slot: sancties door de Inspectie SZW

Indien de regels uit de Arbowet door werkgevers en arbodienstverleners niet in acht worden genomen, heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om sancties aan hen op te leggen. In sommige gevallen kan de Inspectie eerst een waarschuwing geven en krijgt een werkgever de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, maar let op: bij het ontbreken van het basiscontract krijgt de werkgever direct een boete opgelegd!

En?

Heeft uw onderneming een basiscontract gesloten? En voldoet deze ook aan de eisen van de Arbowet? En is uw bedrijfsvoering in overeenstemming met dit contract? Als dat niet het geval is, help ik u graag om er snel en efficiënt voor te zorgen dat ook uw onderneming aan de Arbowet voldoet!

Heeft u een vraag over dit blog of wilt u worden geadviseerd over uw basiscontract, neem dan contact met ons op. Dit kan via de contactbutton op deze pagina of u kunt een e-mail sturen naar info@spectrumadvocaten.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Arbeidsrecht