Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat u overweegt om met uw onderneming te stoppen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit doel te bereiken. Turboliquidatie is daar één van. De turboliquidatie is een eenvoudige en goedkope manier om te stoppen met uw onderneming. Ook als uw onderneming schulden heeft. Een turboliquidatie kan echter niet in iedere situatie worden toegepast. Hoe dit zit leg ik in hieronder uit.

Turboliquidatie

Bij een normale liquidatie van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) wordt een vereffenaar benoemd om het vermogen van de rechtspersoon te vereffenen. Onder andere dient in dat geval een rekening en verantwoording te worden opgesteld en dient deze te worden gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Verder is een publicatie in een landelijk dagblad vereist. Schuldeisers kunnen vervolgens binnen twee maanden verzet aantekenen. Mocht echter blijken dat de schulden de baten overtreffen, dan zal de vereffenaar het faillissement moeten aanvragen.

Een turboliquidatie is mogelijk op het moment dat een rechtspersoon geen baten heeft en deze ook niet zijn te verwachten. Baten zijn alle bezittingen en (mogelijke) vorderingen. Denk daarbij aan inventaris, voorraad, liquide middelen, debiteuren, et cetera. Zijn er geen baten dan zal de rechtspersoon door het ontbindingsbesluit direct ophouden te bestaan. Vervolgens kan de liquidatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Er is dus geen vereffening nodig en ook de publicatie in een landelijk dagblad blijft achterwege. Ten opzichte van een gewone liquidatie bespaart dit veel tijd en geld. Een turboliquidatie is dus ook mogelijk als er op het tijdstip van ontbinding geen baten maar wel schulden zijn. 

Mochten er op het moment van het ontbindingsbesluit wel baten aanwezig zijn, dan is een turboliquidatie geen optie. Het is overigens niet toegestaan om vermogen voorafgaand aan de turboliquidatie aan de onderneming te onttrekken door bijvoorbeeld het doen van selectieve betalingen aan schuldeisers. Mocht het bestuur dit toch doen, dan kan dit tot aansprakelijkheid van het bestuur leiden. Voor een succesvolle turboliquidatie is het verder nodig dat de doorlopende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst, op de juiste wijze zijn beëindigd.

Tijdelijke Wet transparantie turboliquidatie

Veel gehoorde kritiek op de turboliquidatie is dat de turboliquidatie ruimte biedt voor misbruik. Zo is het voor schuldeisers lastig om inzicht te krijgen wat er met eventuele baten is gebeurd. Tegelijkertijd zien schuldeisers hun verhaalspositie als gevolg van een turboliquidatie in rook opgaan. 

Jaarlijks neemt het aantal turboliquidaties toe. Door de economische gevolgen van COVID-19 wordt een verdere toename verwacht. Het toenemend gebruik van de turboliquidatie leidt ook tot een toename van het risico op misbruik. Om die reden is een nieuwe tijdelijke wet in ontwikkeling die de rechtsbescherming van schuldeisers moet verbeteren en misbruik moet tegengaan. Zo introduceert het voorontwerp van de nieuwe wet de plicht om de cijfers te publiceren van het boekjaar waarin de ontbinding plaatsvindt.  Het bestuur moet verder de schuldeisers van deze gedeponeerde stukken op de hoogte te stellen. Het voorontwerp introduceert daarnaast een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders op het moment dat de bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie. 

Inwerkingtreding nieuwe wet

Op het moment van schrijven van dit artikel is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt. De reacties op het voorontwerp zijn positief, maar er gaan ook  geluiden op dat de wet op bepaalde onderdelen nog niet ver genoeg gaat. Ook wordt geadviseerd om de regeling een permanent karakter in plaats van een tijdelijk karakter te geven. Indien u overweegt om met uw bedrijf te stoppen, dan dient u er rekening mee te houden dat de afwikkeling van een turboliquidatie met de voorgenomen wet in ieder geval bewerkelijker en kostbaarder wordt. 

Risico aansprakelijkheid

De turboliquidatie kent naast voordelen ook een groot risico op aansprakelijkheid indien de regels voor een turboliquidatie niet goed worden nageleefd. Voorzichtigheid is dus geboden.

Slot

Mocht u een turboliquidatie overwegen dan is het aan te raden om u vooraf goed te laten informeren. Spectrum Advocaten kan met u beoordelen of een turboliquidatie in uw geval mogelijk is. Mocht een turboliquidatie niet mogelijk zijn dan kunnen wij met u naar alternatieven kijken. Spectrum Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en staat u graag met raad en daad bij. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 023 - 517 33 77 of via annelies@spectrumadvocaten.nl.

 

Ondernemingsrecht