Nieuw ontslagrecht op komst: dossieropbouw blijft van essentieel belang

1 juli 2015: nieuw ontslagrecht
Nog even en ook de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht is een feit. Op 1 juli 2015 treden de regels van de Wet Werk en Zekerheid over de wijziging van het ontslagrecht in werking. Wij schreven al eerder een blog over de wijzigingen in het arbeidsrecht: wet werk en zekerheid: het arbeidsrecht en het ontslagrecht op de schop. Ook hebben wij tijdens diverse workshops aandacht besteed aan het ontslagrecht en het belang van dossieropbouw. In dit blog besteden wij aandacht aan de rol van dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht.

Niet eenvoudiger, soepeler of goedkoper
Wij trokken al snel de conclusie dat het maar de vraag is of het ontslagrecht eenvoudiger, soepeler en goedkoper wordt.

Als je van de volgende uitgangspunten uitgaat, is duidelijk dat ondanks de wetswijziging nog steeds niet lichtvaardig op een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal worden beslist:

  • Een ontslag is en blijft ingrijpend voor een werknemer;
  • In het kader van de beëindigingsvergoeding geldt dat de nieuwe transitievergoeding veel lager uit valt dan de huidige kantonrechtersformule;
  • Verwijtbaarheid en de gerechtvaardigde grond moeten bij een ontslag nog steeds worden aangetoond. Aldus de wetgever;
  • Mogelijk is ook sprake van verwijtbaarheid indien een werknemer onvoldoende scholing wordt aangeboden;
  • Tegen de beslissing over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst staat vanaf 1 juli 2015 hoger beroep open.

Zonder een ontslagrijp dossier zal het door die uitgangspunten minder snel tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst komen, dan wel zal het leed van een ontslag op een andere wijze kunnen worden gecompenseerd. Naast de transitievergoeding blijft namelijk de mogelijkheid bestaan veroordeeld te worden tot betaling van een billijkheidsvergoeding. Bovendien zal er sneller hoger beroep worden ingesteld tegen een vonnis gebaseerd op een minder goed dossier dan in een geval waarin in voldoende mate aan dossiervorming is gedaan.

Zo een goed opgebouwd dossier niet al onmisbaar is onder het huidige recht, hoe belangrijker het naar ons idee wordt onder het recht dat per 1 juli 2015 geldt.

Voor of na 1 juli 2015 beëindiging nastreven?
In onze praktijk krijgen wij nu geregeld de vraag of het verstandiger is om te wachten met een voorgenomen ontslag of dat het aan te raden is daar voor 1 juli 2015 toe over te gaan. Een algemeen antwoord op deze vraag is moeilijk te geven, want de beantwoording is altijd afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Maar indien u als werkgever op dit moment met een disfunctionerende werknemer te maken heeft, is het wel goed u die vraag te stellen en aan de hand van de concrete omstandigheden te laten beoordelen of actie op korte termijn geboden is. Hoe dan ook, dossieropbouw is en blijft essentieel.

Tips voor dossieropbouw
Maar waar moet een goed opgebouwd dossier nu eigenlijk aan voldoen? Een aantal aandachtspunten op een rij:

  1. Dossieropbouw begint bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Schep duidelijkheid over wat van een werknemer wordt verwacht en waar de werknemer op wordt afgerekend (functieprofiel);
  2. Houd regelmatig functioneringsgesprekken, leg de gesprekken vast en overhandig de verslagen aan de werknemer. Beoordeel aan de hand van een vast stramien, dat vooraf is vastgelegd en een ieder bekend is. De beoordeling mag nooit een verrassing zijn. Zo wordt ook voorkomen dat dossieropbouw duidelijk is gericht op ontslag;
  3. Beoordeling kan ook worden gericht op zelfontplooiing/verbetering, met een positieve insteek hetgeen kan bijdragen aan acceptatie bij uw werknemer;
  4. Bij klachten over het functioneren, dient disfunctioneren te worden aangetoond (gebruik voorbeelden!) en geef werknemer de gelegenheid zijn of haar kant van het verhaal te doen;
  5. Bij disfunctioneren dient een concreet verbeterplan te worden opgesteld aan de hand van een tijdsplan, waarbij de werknemer voldoende tijd dient te krijgen om te verbeteren. Wees duidelijk in het plan over de verwachtingen van het verbeterplan en de consequenties bij het uitblijven van die verwachtingen. De werkgever dient de werknemer te begeleiden in het verbetertraject en de voortgang dient van tijd tot tijd geëvalueerd worden.

Conclusie
Hoe het nieuwe ontslagrecht zich zal ontwikkelen, zal vanaf 1 juli 2015 duidelijk worden. Hoe dan ook, dossieropbouw blijft van essentieel belang. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit blog of zit u op dit moment met een concrete vraag of u afscheid dient te nemen van een disfunctionerende werknemer, neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Arbeidsrecht