De Wet Werk en Zekerheid is een feit en zorgt voor een verschuiving van het arbeidsrechtelijke landschap. Het arbeidsrecht en het ontslagrecht gaan er in de komende tijd anders uitzien. De Wet Werk en Zekerheid biedt flexwerkers meer bescherming en het ontslagrecht wordt soepeler, eenvoudiger en minder kostbaar, aldus het kabinet over het nieuwe arbeidsrecht. Minister Asscher: “We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld”. Of het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht gaan brengen wat de wetgever er van verwacht, dat zal de jurisprudentie moeten uitwijzen.

Een aantal wijzigingen in vogelvlucht:

Concurrentiebeding
De wetgever wil dat lichtvaardig gebruik van het concurrentiebeding door een werkgever wordt teruggedrongen. Daarom brengt de Wet Werk en Zekerheid mee dat vanaf 1 januari 2015 slechts bij uitzondering een concurrentiebeding kan worden opgenomen in arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Er moet sprake zijn van zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen dat een concurrentiebeding is gerechtvaardigd. Deze belangen moeten gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Proeftijdverbod
Er wordt een proeftijdverbod ingevoerd voor arbeidsovereenkomsten die een kortere duur kennen dan 6 maanden.

Aanzegtermijn
Uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, zal aan de werknemer moeten worden aangezegd of de arbeidsrelatie eindigt of wordt voortgezet. Doet de werkgever dat niet dan kan dat betekenen dat de werkgever een extra maandsalaris moet betalen aan de werknemer.

Opvolgende contracten
De keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort. Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om drie opvolgende contracten te sluiten in een periode van nog maar twee jaar.

Bedenktijd
Indien partijen met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst beëindigen, gaat voor de werknemer een bedenktijd van 14 dagen gelden vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend.

Scholing

In het nieuwe arbeidsrecht komt meer belang toe aan scholing van medewerkers. Scholing kan bijdragen om van werk naar werk te komen. En dat is waar het in de Wet Werk en Zekerheid om draait. Het onvoldoende bieden van scholingsmogelijkheden kan zelfs leiden tot verwijtbaarheid van de werkgever.

Ontslagrecht
In het ontslagrecht doet de transitievergoeding haar intrede. Deze vergoeding is bestemd om de gevolgen van ontslag voor een werknemer op te vangen en van werk naar werk te komen. De transitievergoeding zal over het algemeen tot een (veel) lagere vergoeding moeten leiden dan op basis van de alom bekende kantonrechtersformule. Het is mijns inziens de vraag hoe kantonrechters daar mee om zullen gaan. De consequenties van het ontslag voor een werknemer blijven immers uiteraard ongekend vervelend.

Zal de transitievergoeding voldoende worden geacht om dat leed te verzachten, zal het er toe leiden dat een kantonrechter minder snel zal zijn geneigd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of zal op een andere manier worden gecorrigeerd? In dat laatste geval zou de billijkheidsvergoeding, die vanwege de Wet Werk en Zekerheid een plek in de wet krijgt voor het geval sprake is van verwijtbaar handelen van een werkgever, wel eens een ongekende vlucht kunnen krijgen. De toekomst zal het leren.

Aanpassing HRM beleid en arbeidscontracten noodzakelijk
Werkgevers doen er goed aan het HRM-beleid en arbeidscontracten onder de loep te nemen en deze af te stemmen op de Wet Werk en Zekerheid. De aangehaalde aanpassingen zijn een beknopte weergave van de aanstaande wijzigingen. Met name voor werkgevers is het van belang zich goed te laten adviseren over de nieuwe wetgeving. Op die manier kunnen zij de veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht en de verschuivingen in het arbeidsrechtelijke landschap het hoofd bieden.

Wilt u meer weten: Spectrum Advocaten geeft kosteloos workshops over de Wet Werk en Zekerheid en de mogelijke gevolgen daarvan in de praktijk. Wenst u meer informatie te ontvangen over de workshop of een workshop bij te wonen, meld u zich dan aan per e-mail: info@spectrumadvocaten.nl of bel: 023 517 33 77. U kunt vanzelfsprekend ook vrijblijvend een afspraak maken met een van onze advocaten om de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw onderneming te bespreken.

Arbeidsrecht