Algemene Voorwaarden Maatschap Spectrum Advocaten

Artikel 1 Spectrum Advocaten

1.1 Spectrum Advocaten is gevestigd te (2012 EL) Haarlem, aan de Van Eedenstraat 7 (Postbus 5554, 2000 GN, Haarlem, email: info@spectrumadvocaten.nl, telefoonnummer: 023 517 33 77), en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56659911. Het BTW nummer van Spectrum Advocaten is NL8522.43.364.B01.
1.2 Spectrum Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen).
1.3 De maatschap heeft als doel het beoefenen van de advocatuur. De gezamenlijke praktijkvennootschappen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst vennoot zijn van de maatschap, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de Opdrachtgever cq. de cliënt. Een lijst van de huidige vennoten wordt op verzoek toegezonden.
1.4 De bij Spectrum Advocaten werkzame advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM, ’s-Gravenhage, telefoonnummer: 070 335 35 35, info@advocatenorde.nl).
1.5 In deze algemene voorwaarden worden begrippen als “opdrachtgever” en “cliënt” door elkaar heen gebruikt. Client wordt bijvoorbeeld gebruikt om de persoon te onderstrepen tot wie de dienstverlening zich richt. De cliënt kan evenwel tevens opdrachtgever zijn en de opdrachtgever tevens de cliënt. Voor zover dit in voorkomende geval tot verwarring leidt, geldt dat voor de bewuste term zowel cliënt als opdrachtgever dient te worden begrepen. In sommige bepalingen staat zelfs expliciet opdrachtgever cq. de cliënt.

Artikel 2 Opdrachten, toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Alle opdrachten van opdrachtgever wordt uitsluitend verstrekt aan en aanvaard en uitgevoerd door Spectrum Advocaten. Dit geldt ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
2.2 De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aan Spectrum Advocaten verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten en met haar gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Spectrum Advocaten van de hand gewezen.
2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de maatschap Spectrum Advocaten, maar ook ten behoeve van haar partners en alle (andere) personen die voor Spectrum Advocaten werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Spectrum Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld. Zij kunnen derhalve een rechtstreeks beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Spectrum Advocaten spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever cq. de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Spectrum Advocaten staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
3.2 De cliënt is gehouden alle informatie, feiten en omstandigheden en relevante stukken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig aan Spectrum Advocaten te verstrekken.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
3.4 Indien naar het oordeel van Spectrum Advocaten noodzakelijk, staat het Spectrum Advocaten vrij om bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen. Spectrum Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Spectrum Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
3.5 De werkzaamheden van Spectrum Advocaten worden genoteerd in eenheden van zes minuten.

Artikel 4 Honorarium

4.1 Spectrum Advocaten brengt voor haar werkzaamheden honorarium in rekening, hetgeen in beginsel betekent dat gewerkt wordt tegen uurtarief tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken.
4.2 Door Spectrum Advocaten genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Naast honorarium brengt Spectrum Advocaten ook kantoorkosten in rekening. Kantoorkosten zijn kosten die zich niet eenvoudig laten specificeren. Het percentage aan kantoorkosten bedraagt bij een particuliere Opdrachtgever 5% over het honorarium en bij een zakelijke Opdrachtgever/bedrijf 7% over het honorarium, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Verschotten, zoals deurwaarderskosten of griffierechten, maken geen onderdeel uit van het honorarium en worden separaat in rekening gebracht. Spectrum Advocaten is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat verschotten vooraf aan haar worden voldaan. Indien Spectrum Advocaten zulks niet heeft verlangd, geldt dat Spectrum Advocaten de verschotten voor opdrachtgever betaalt bij wijze van voorschot en dat opdrachtgever dergelijke kosten direct na ontvangst van de factuur ter zake aan Spectrum Advocaten terugbetaalt.
4.5 Spectrum Advocaten is gerechtigd het uurtarief en/of percentage aan kantoorkosten tussentijds te wijzigen en jaarlijks te indexeren.
4.6 Spectrum Advocaten is steeds gerechtigd een voorschot op het honorarium te verlangen. Indien opdrachtgever daaraan geen gehoor geeft, is Spectrum Advocaten bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 5 Toevoeging (Raad voor Rechtsbijstand)

5.1 Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org).
5.2 Verschotkosten, waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast.
5.3 Wanneer werkzaamheden worden verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand betaalt de opdrachtgever een voorschot ter hoogte van de eventueel door de RvR op te leggen eigen bijdrage. Indien die hoogte nog niet door de RvR is bepaald bedraagt deze € 750,-., tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Op de eigen bijdrage zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.
5.4 De werkzaamheden worden op basis van een toevoeging eerst aangevangen, nadat het voorschot ter zake de eigen bijdrage is voldaan.
5.5 Mocht de RvR de toevoeging achteraf intrekken dan is het volledige honorarium verschuldigd.
5.6 Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen.
5.7 De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Spectrum Advocaten namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
5.8 Spectrum Advocaten en de opdrachtgever die voor een toevoeging in aanmerking zou kunnen komen, kunnen overeenkomen dat de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de normale financiële voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Declaraties en betaling

6.1 Spectrum Advocaten declareert in principe maandelijks doch is gerechtigd tussentijds te declareren.
6.2 De betaaltermijn van facturen van Spectrum Advocaten bedraagt 14 dagen na dagtekening van de factuur.
6.3 Declaraties dienen – zonder aftrek, korting of verrekening – tijdig te worden voldaan.
6.4 Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
6.5 Na verloop van de betalingstermijn is Spectrum Advocaten gerechtigd een rente van 2% boven de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is zij gerechtigd tot het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten, die 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 500,=.
6.6 Indien tijdige betaling uitblijft, is Spectrum Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
6.7 Indien ondanks diverse verzoeken betaling uitblijft, is Spectrum Advocaten bevoegd zich in de aanhangige procedure(s) waarin Spectrum Advocaten namens opdrachtgever optreedt als advocaat of gemachtigde te onttrekken. Spectrum Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onttrekking uit de aanhangige procedure(s).

Artikel 7 Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 Spectrum Advocaten heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
7.2 Spectrum Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON Nederland B.V., postbus 12250, 1100 AG, Amsterdam.
7.3 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Spectrum Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Spectrum Advocaten komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
7.4 Spectrum Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.
7.5 Indien om enige reden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het in het betreffende jaar ter zake het betreffende dossier gedeclareerde bedrag met een maximum van €10.000,--. Een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid dient binnen een jaar na constatering daarvan aan Spectrum Advocaten te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
7.6 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Spectrum Advocaten aan te spreken tot vergoeding van schade. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers van Spectrum Advocaten, waaronder mede begrepen advocaten in loondienst, of bestuurders van de praktijkvennootschappen van de partners van Spectrum Advocaten is uitgesloten.
7.7 Spectrum Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
7.8 Het recht op schadevergoeding of tot het instellen van een vordering daartoe vervalt binnen 1 jaar nadat Opdrachtgever met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs daarmee bekend had kunnen worden. Deze vervaltermijn laat de werking van artikel 6:89 BW onverlet.

Artikel 8 Klachtenregeling

8.1 Spectrum Advocaten kent een interne klachtenregeling.
8.2 Indien de Opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft over de werkzaamheden of een advocaat van Spectrum Advocaten, kan de Opdrachtgever zich via het algemene telefoonnummer wenden tot de interne klachtenfunctionaris van Spectrum Advocaten die de klacht conform het geldende klachtenreglement van Spectrum Advocaten in behandeling zal nemen met als doel de klacht binnen afzienbare tijd naar tevredenheid van Opdrachtgever af te wikkelen.
8.3 Het reglement is op te vragen bij de klachtenfunctionaris.
8.4 Het staat opdrachtgever vrij geen gebruik te maken van de interne klachtenregeling van Spectrum Advocaten.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 De rechtsverhouding tussen Spectrum Advocaten en de Opdrachtgever cq. cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.
9.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en beslecht door de (op grond van de wet bevoegde kamer van de) rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Spectrum Advocaten is gerechtigd van dit forumkeuze beding af te wijken en een procedure aanhangig te maken conform de wettelijke bevoegdheidsregels.

Wij zijn er als advocaten voor u als ondernemer,
ook vóórdat u ons nodig heeft!