Een besloten vennootschap (BV) is een van de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen personen en of rechtspersonen. Een BV wordt opgericht met een akte van oprichting, die de statuten van de vennootschap bevatten. In de wet staat beschreven wat in de statuten moet worden vermeld. Naast de bepalingen in de statuten kunnen de bestuurders afspraken gieten in bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst en/of een directiereglement.

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

Sinds de invoering van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten. Sindsdien bestaat eigenlijk het begrip flex-bv. De wetgever heeft daarmee de oprichters meer vrijheid gegeven om de inrichting van de BV in de statuten op te nemen. Er bestaan meer mogelijkheden om in de statuten eveneens contractuele afspraken, die meer betrekking hebben op de samenwerking zelf, op te nemen.

Aandeelhoudersovereenkomst of statuten?

Waarom is het dan nog steeds raadzaam om naast de statuten een aandeelhoudersovereenkomst te hanteren, waarin afspraken worden vastgelegd? Deze vraag dient per afspraak te worden beantwoord en voor de beantwoording is dan van belang om te weten wat de verschillen zijn tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Hieronder een aantal van deze verschillen:

  • de statuten zijn openbaar en de aandeelhoudersovereenkomst niet; de contractuele afspraken zijn vertrouwelijk;
  • de afspraken neergelegd in de aandeelhoudersovereenkomst binden slechts de contractspartijen;
  • de statuten richten zich ook tot anderen en gelden ook voor later toetredende aandeelhouders;
  • statuten worden primair beheerst door het vennootschapsrecht en een aandeelhoudersovereenkomst door het verbintenissenrecht;
  • een aandeelhoudersovereenkomst kan slechts worden gewijzigd met instemming van alle contractspartijen en de statuten worden gewijzigd op basis van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • voor aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst, is geen notariële akte nodig.

In de praktijk lenen de statuten zich in sommige gevallen minder goed dan de aandeelhoudersovereenkomst voor de vastlegging van een contractuele afspraak. Vragen die voorafgaand aan de keuze beantwoord moeten worden zijn: of partijen willen dat de afspraken openbaar zijn, of naast de contactspartijen ook derden gebonden moeten worden aan de afspraken, of er een statutaire of contractuele sanctie op niet nakoming van een verplichting gewenst is et  cetera. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen daarnaast van de wet of statuten afwijkende bepalingen worden opgenomen, waaraan partijen zich hebben te houden, soms zelfs als is afgeweken van dwingend recht.

Conclusie: aandeelhoudersovereenkomst én statuten.

Het advies is een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten als er meer aandeelhouders zijn. Het is uiteraard eerst belangrijk dat de samenwerkende partijen het in grote lijnen en soms al op specifieke punten eens zijn over de samenwerking. Daarna dienen de afspraken schriftelijk te worden vastgelegd. Per afspraak dient dan overwogen te worden of het raadzaam is om deze in de statuten dan wel in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen.

Mocht u advies willen hebben over de wijze waarop u de afspraken heeft vastgelegd of wilt vastleggen, wenst u dat uw statuten en aandeelhoudersovereenkomst door ons worden beoordeeld of opgesteld, of wenst u meer algemeen advies te krijgen over een reeds bestaande samenwerking of de oprichting van een bedrijf, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt telefonisch (023-5173377) of via het contactformulier vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ondernemingsrecht